PRAKTISCH / PRATIQUE

Het kan onwennig zijn om naar een psycholoog of therapeut te gaan, dus tijdens het eerste gesprek is het vooral de bedoeling elkaar te leren kennen. Een eerste gesprek is geen verbintenis voor een verder traject.

De gesprekken gaan door in de praktijk in Flobecq/Vloesberg. De praktijk is vlot bereikbaar en er is voldoende gratis parkeergelegenheid in de straat. 

Voor Aaike is er ook mogelijkheid tot gesprekken in het Medisch Centrum Horebeke. Je kan vermelden bij de aanmelding waar je een afspraak wenst.

De gespreksgroepen gaan door in Flobecq of in Horebeke. Bij je inschrijving kan je vermelden welke locatie je kiest.

Je kan telefonisch of via e-mail een afspraak aanvragen. 

Tijdens dit eerste contact bekijken we samen je hulpvraag en zoeken we een datum voor een intakegesprek. 

Een online of telefonische afspraak is eveneens mogelijk.  

In de praktijk werd een nieuwe gespreksruimte ingericht, volledig ventileerbaar, uitgerust met een plexi scherm en met voldoende ruimte om afstand te bewaren.

Kies je voor een online gesprek, dan hoef je hiervoor niets te installeren of te downloaden. Het gesprek verloopt in een veilige, versleutelde webomgeving. 

Op het moment van onze afspraak, klik je simpelweg op de volgende link, of kopieer je deze in je menubalk: 


https://whereby.com/animeapraktijk


Je doorloopt dan de volgende 3 stappen:


1. Geef je naam in, zodat ik weet dat jij het bent


- ‘Enter your name’ komt op het scherm, vul je naam daar in.


- Druk vervolgens op ‘Continue’.

2. Geef toestemming om je webcam en microfoon te gebruiken, zo kunnen we elkaar zien en horen

- Klik op de knop ‘Request permissions’

- Er komt een pop-up met de vraag om toestemming te geven om camera en microfoon te gebruiken: klik op ‘Toestaan’ of ‘Ja’. 

3. ‘Klop aan’ om toestemming te krijgen tot ons gesprek


- Je zal jezelf zien in je webcam (+ een groen balkje op en neer zien gaan als je spreekt, deze tonen dat webcam en microfoon werken)

- Druk onderaan op ‘Knock’ om aan te kloppen. 


- Eens je aangeklopt hebt, verschijnt er ‘waiting for reply’ in het schermpje, wat betekent dat ik je kan 'binnenlaten'. 

- Ik laat je binnen, en ons gesprek kan starten.  

-------------------------------------------- 

Les consultations ont lieu dans la pratique, en ligne via Whereby ou par téléphone.

 Dans la pratique, une nouvelle salle de consultation a été aménagée, entièrement ventilée, équipée d'un écran en plexi et avec suffisamment d'espace pour garder la distance.

Si vous choisissez l'option 'en ligne', vous ne devez pour cela pas télécharger ou installer de logiciel. La conversation a lieu dans un environnement digital sécurisé et crypté.

Au moment de notre rendez-vous, cliquez sur le lien suivant ou copiez celui-ci dans la barre de menu:​


https://whereby.com/animeapraktijk


Parcourez ensuite les 3 étapes suivantes:


1. Entrez votre nom, afin que je sache qui vous êtes.


- ‘Enter your name’ apparaît sur l’écran, entrez votre nom à cet endroit.


- Ensuite appuyez sur ‘Continue’.

2. Donnez l’autorisation d’utiliser votre caméra (webcam) et microphone, de façon à ce que l’on puisse se voir et s’entendre.

- Appuyez sur le bouton‘Request permissions’

- Un pop-up apparaît demandant votreautorisation d’utiliser la caméra et le microphone.Cliquez sur ‘Autorisé’ ou ‘Oui’(anglais: ‘Allow’ ou ‘Yes’). 

3. ‘Frappez à la porte’ afin de recevoir l’autorisation d’accéder à notre espace personnel

- Vous allez vous voir dans la webcam (+ voir une petite barre verte qui sautille de haut en bas quand vous parlez, ceci confirme que la webcam et le microphone fonctionnent).

​- Cliquez en-dessous de la fenêtre sur ‘Knock’ pour ‘frapper à la porte’. 

- Une fois que vous avez cliqué/frappé apparaît ‘waiting for reply’ sur le petit écran, ce qui signifie que je peux vous laisser 'entrer'. 

- Je vous laisse entrer, et notre conversation peut commencer.  

--------------------------------------

 

PRIVACYVERKLARING

Bescherming van persoonsgegevens en gezondheidsgegevens

In de praktijk hechten we belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die toelaten dat u als persoon geïdentificeerd kan worden. We houden ons aan de wettelijke bepalingen rond de bescherming van persoonsgegevens en de rechten die u als patiënt heeft (waaronder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming, afgekort AVG, en de Wet op Patiëntenrechten).


De persoons- en gezondheidsgegevens worden uitsluitend verwerkt door uw behandelaar en dit enkel voor het doeleinde waarvoor ze ingezameld zijn en enkel zolang dit hiervoor nodig is.

Welke gegevens worden verzameld?

  • uw naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, mailadres, mutualiteitsgegevens

  • gegevens van andere relevante behandelaars (bv. uw huisarts, vorige psycholoog, psychodiagnostisch centrum,…) en gegevens van uw vertrouwenspersoon

  • de data van de sessies, inclusief afspraken die zijn verzet of waarop u niet aanwezig was

  • aantekeningen over de inhoud van de sessies

  • eventueel informatie over familieleden, voor zover dit relevant is voor de begeleiding

  • informatie die ik krijg van derden, die relevant is voor de begeleiding (verslagen van andere begeleidingen, resultaten van testen, …)

  • informatie die ik zelf opmaak voor derden (aanwezigheidsattesten, verslagen, …)

  • informatie die u mij bezorgt in het kader van de begeleiding (bv. huiswerkopdrachten, persoonlijke notities, foto’s,…)

  • informatie uitgewisseld tussen ons beiden, in het kader van de begeleiding (bv. mails, tekstberichten, …)

  • eventueel foto’s van opdrachten of persoonlijke nota’s in de sessie

Waarom worden deze gegevens verzameld?

Ik verzamel deze gegevens om u een kwaliteitsvolle zorg te kunnen bieden, zowel naar preventie als naar diagnose en behandeling toe (AVG artikel 9.1.f).

Het delen van gegevens met anderen

Al deze gegevens vallen onder het beroepsgeheim (AVG artikel 9.3). Ze kunnen enkel worden gedeeld met anderen na uw uitdrukkelijke geïnformeerde toestemming, wanneer dit nodig is voor een goede zorgverlening (bv. huisarts of andere hulpverleners met wie u een behandelrelatie hebt). Enkel deze informatie wordt gedeeld die noodzakelijk is voor uw behandeling door een andere zorgverlener.

In het kader van wettelijke verplichtingen zoals terugbetalingen van verstrekte hulp door verzekeringsinstellingen, worden bepaalde gegevens ook gedeeld met uw eigen ziekenfonds, of voor niet-verzekerde cliënten ten laste van het OCMW, met uw eigen OCMW. Indien het op basis van regelgeving of rechtspraak verplicht is voor de opvolging en afhandeling van eventuele klachten of schadegevallen (bv. rechtbank, verzekering, …), kan ook informatie aan derden worden doorgegeven, uitsluitend met uw uitdrukkelijke geïnformeerde toestemming.

Indien het dossier betrekking heeft op een begeleiding met verschillende partijen (bv. een koppel), dan is toestemming van beide partijen nodig.


Het beroepsgeheim kan in zeer uitzonderlijke gevallen worden doorbroken, bv. in een noodsituatie, waarbij sprake is van een duidelijk en acuut gevaar dat op geen andere manier kan worden afgewend.

Een beperkt aantal persoonsgegevens kunnen gebruikt worden voor de financiële afhandeling van uw consultatie en voor boekhoudkundige verwerking.​


Hoe lang en op welke manier worden uw gegevens bewaard?

Uw dossier dient volgens de wettelijke bepalingen 30 jaar bewaard te worden. Overige informatie die niet tot uw dossier behoort, wordt volgens de wettelijk vastgelegde termijnen bewaard of niet langer dan noodzakelijk voor het vervullen van het doel van de verwerking. Papieren dossiers (persoonsgegevens, sessieverslagen, mails, …) worden bewaard op een veilige plaats die afgesloten kan worden. 

Uw rechten als cliënt

U hebt steeds het recht om uw gegevens in te zien en objectieve gegevens te verbeteren. Ik wissel geen gegevens uit met personen of organisaties buiten de Europese Unie. In geval van een uitzonderlijk datalek, waarbij belangrijke persoonsgegevens van u zouden uitlekken, breng ik u daarvan op de hoogte, en geef ik dit door aan de bevoegde instanties.​

Met bijkomende vragen over de verwerking van uw gegevens kan u altijd bij mij terecht. Met klachten kan u zich wenden tot:

De Psychologencommissie: www.compsy.be/nl/client en www.compsy.be/nl/klacht

De Gegevensbeschermingsautoriteit (“Privacycommissie”): www.gegevensbeschermingsautoriteit.be